Language:

Wat zijn sancties ?

Een sanctie is een diplomatiek of economisch middel om een eind te maken aan bepaalde handelingen of beleidslijnen, zoals schendingen van het internationaal recht of de mensenrechten, of om verandering te brengen in beleid wanneer de wettelijke of democratische beginselen niet in acht worden genomen

Sancties kunnen zijn gericht tegen regeringen van derde landen en tegen niet-statelijke entiteiten of personen (zoals terroristische organisaties en terroristen). Het kan daarbij gaan om een wapenembargo, een andere specifieke of algemene handelsbeperking (in- en uitvoerverbod), een financiële beperking, een inreisbeperking (visa- of reisverbod) of een andere maatregel, naargelang van de situatie. Sancties die een bepaald land viseren kunnen ook gevolgen hebben ten opzichte van derde landen, of hun ondernemingen of bedrijven .

Deze sancties opgelegd niet alleen door de VN Veiligheidsraad, de Europese Unie of door de Belgische Overheid maar eveneens door buitenlandse overheden zoals de USA , hebben gevolgen voor transportverzekeringen.

Het spreekt voor zich dat ieder contract, iedere handelstransactie en derhalve ook iedere verzekeringpolis een geoorloofd voorwerp dient te hebben . Dit principe is in het algemene contractenrecht terug te vinden.

Inzake goederentransportverzekeringen bepaalt artikel 11.1.2 van de Goederenverzekeringspolis van Antwerpen dd 20.04.2004 trouwens uitdrukkelijk dat schade, verliezen en/of kosten ontstaan door neming, verbeurdverklaring en welk voorval ook , die het gevolg zijn van contrabande , verboden handel en sluikhandel uitgesloten zijn .

 

In deze nota wordt eerst verwezen naar het algemene principe van de handelsbeperkende maatregelen zelf; vervolgens wordt nader ingegaan op de situatie waarbij door internationale of supranationale overheden bijkomende restrictieve of zelfs verbodsbepalingen aan verzekeraars worden opgelegd .

1. Algemeen principe

Gezien de vele handelsbeperkende maatregelen die door de supranationale, internationale en nationale overheden tegen bepaalde landen en tegen zgn. Special Designated Nationals worden opgelegd achten wij het nuttig om, voor zover nodig, de aandacht van in- en uitvoerders van goederen en zaken te vestigen op de informatie die gepubliceerd en permanent aangepast wordt aan wijzigende situaties door:

a. Belgische Overheid en de Europese Commissie te consulteren op:

Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking /Ministère Belge des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Cooperation au Développement

http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions/index.jsp

European Commission sanctions and restrictive measures in force , including consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions and sanctions overview:

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

b. De Resoluties van de UN Security Council

UN Security Council Resolutions : http://www.un.org/Docs/sc 

c. United States of America

Voor handelstransacties met de USA dient rekening gehouden te worden met de Sanctions Programs van OFAC ( Office of Foreign Assets Control )

a list of individuals and companies owned or controlled by, or acting for or on behalf of, targeted countries. It also lists individuals, groups, and entities, such as terrorists and narcotics traffickers designated under programs that are not country-specific. Collectively, such individuals and companies are called "Specially Designated Nationals" or "SDNs." Their assets are blocked and U.S. persons are generally prohibited from dealing with them.

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

and

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

2. specifieke beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd aan de verzekeraars

Het is evenwel mogelijk dat de handel zelf van bepaalde goederen door de overheid wordt toegestaan, al dan niet na het verlenen van import- of exportvergunningen, doch dat aan de verzekeraars sancties, beperkingen of verbodsbepalingen worden opgelegd.

Onze beroepsvereniging  heeft hiervoor  volgende clausules opgesteld:

CN101 – Sanctie clausule van 27 januari 2011 CF101 – Clause Sanctions du 27 janvier 2011 CE101 – Clause Sanctions dated Jan 27th, 2011 Wij hebben verder in samenspraak met de makelaars vertegenwoordigd door BVVM/UPCA een clausule opgesteld met dezelfde reikwijdte

CN102 – Gemeenschappelijke sanctie clausule van 31 maart 2011 CF102 – Clause commune de sanction du 31 mars 2011 CF102 – Joint sanction clause dated March 31st, 2011

CN105 - Clausule territorialiteit van 30 juni 2020 CF105 - Clause territorialité du 30 juin 2020 CE105-Clause geographical scope June 30th 2020

Deze clausules zijn geen beperking of wijziging van dekking, maar dienen gezien te worden als een noodzakelijke verwittiging naar de verzekerden toe dat bepaalde verzekeringsdiensten het voorwerp kunnen uitmaken van sancties, beperkingen en/of verbodsbepalingen.

De tekst van deze clausules waarvan het gebruik vrij is eveneens opgenomen in ons repertorium van onze polisvoorwaarden.