Language:

Privacyverklaring ABAM-BVT – mei 2018 (version française en deuxième partie)

 

Onze vereniging neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens ter harte. Daarom verbindt ABAM-BVT zich ertoe deze gegevens met bijzondere aandacht te beschermen en te verwerken, in volledige transparantie en in strikte overeenstemming met de geldende wetgeving.

Het doel van deze privacyverklaring is u volledige informatie over het onderwerp te verstrekken, onder andere door uit te leggen hoe ABAM BVT persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart.

 

 1. Doelgroep

 

Deze verklaring heeft voornamelijk betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van werknemers die werken in ondernemingen die lid zijn van ABAM BVT, de personen waarmee ABAM BVT en zijn medewerkers in contact komen in het kader van hun diensten, opdrachten en activiteiten, de personen die interesse getoond hebben in onze diensten evenals de leveranciers.

 

 1. De verwerker

 

De Koninklijke Belgische Vereniging van Transportverzekeraars / Royale Association Belge  des Assureurs Maritimes vzw, afgekort  ABAM BVT, Sint Maartenstraat 2 - B-2000 Antwerpen - tel/fax +32 (0)3 225 54 95 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - RPR 0423.435.286 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die het uitvoert voor zijn rekening.

 

 1. Verwerkte gegevens

 

Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het gaat bijvoorbeeld over de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een e-mailadres,....

De verwerking van persoonsgegevens dekt onder andere alle (geautomatiseerde en niet-geautomatiseerde) aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, wijzigen, raadplegen, bewaren, aanpassen of wijzigen, ophalen, gebruiken, verspreiden, wissen of vernietigen.... van persoonsgegevens.

De verwerkte gegevens zijn persoonsgegevens die het mogelijk maken om u te identificeren hetzij rechtstreeks (bv. naam, voornaam), hetzij onrechtstreeks (bv. telefoonnummer).

Als onderdeel van zijn opdracht verzamelt ABAM BVT verschillende persoonsgegevens naargelang van de context, de aard, het doel van de dienst of het project in kwestie.

 

ABAM BVT verwerkt de persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. ABAM BVT zorgt ervoor dat alleen gegevens worden verwerkt die relevant zijn om het doel van iedere verwerking te realiseren.

Zo verwerkt ABAM BVT bijvoorbeeld persoonsgegevens:

 • om redenen die een gerechtvaardigd belang hebben, om de optimale werking en dienstverlening te waarborgen,
 • omdat het uw toestemming gekregen heeft, in het kader van de uitvoering van haar diensten,
 • om tegemoet te komen aan de wettelijke of administratieve verplichtingen die het moet naleven.

 

 1. Aard van de binnen ABAM BVT verwerkte persoonsgegevens

 

ABAM BVT verwerkt gegevens zoals naam, voornaam, titel, moedertaal, e-mailadres, telefoonnummer, professionele functie...

 

Bijvoorbeeld:

 • als u een werknemer bent die in een onderneming werkt die lid is van ABAM BVT (of een dochteronderneming van een onderneming die lid is van ABAM BVT).
 • als u een persoon bent met wie ABAM BVT en zijn medewerkers in contact komen in het kader van hun opdracht en activiteiten.
 • als u inschrijft op een nieuwsbrief of voor één van onze evenementen.
 • als u werknemer bent van een organisatie of een onderneming die een contractuele relatie heeft met ABAM BVT (leverancier, onderaannemer, ...), zullen wij uw gegevens gebruiken in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.
 • informatie over uw deelname aan evenementen van ABAM BVT.

 

 1. Overdracht van gegevens

 

Om uw gegevens te beschermen worden de personen die er toegang toe krijgen met precisie aangeduid rekening houdend met hun taken of activiteiten binnen de beroepsvereniging.

Uw gegevens zullen nooit worden meegedeeld aan derden zonder uw akkoord.

In bepaalde gevallen kan ABAM BVT uw persoonsgegevens overdragen aan derden, bijvoorbeeld aan de bevoegde autoriteiten of instanties die bij wet zijn vastgesteld in het kader van wettelijke of reglementaire verplichtingen (bijvoorbeeld publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van benoemingen van bestuurders).

 

 1. Termijn tijdens welke gegevens worden bewaard

 

ABAM BVT verwerkt uw persoonsgegevens gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Nadat het doel verwezenlijkt is, worden de gegevens geschrapt. Dit impliceert dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige professionele relatie, opdracht of mandaat bij ABAM BVT, verlengd met enig andere bewaartermijn die opgelegd zou zijn door de toepasselijke wetgeving of regelgeving.

 

 1. Bescherming van gegevens

 

De toegang tot uw persoonsgegevens is alleen toegestaan voor de personen voor wie deze gegevens noodzakelijk zijn bij de uitvoering van hun taken binnen de beroepsvereniging. Deze personen hebben een strikte vertrouwelijkheidsplicht en moeten alle voorziene technische en organisatorische voorschriften in acht nemen om de veiligheid van de gegevens te verzekeren. ABAM BVT heeft technische middelen uitgewerkt om de veiligheid en de integriteit van zijn infrastructuur te waarborgen (in de ruime betekenis) onder andere om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

 1. Rechten

 

U hebt een recht op toegang tot de gegevens die u aanbelangen en u kunt die altijd raadplegen. Zo kan u vragen:

 • of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken,
 • met welk doel wij die verwerken,
 • welke categorieën van gegevens verwerkt worden,
 • hoe lang ze bewaard worden,
 • naar informatie betreffende de rechten die u kunt uitoefenen (rechtzetting, verwijdering....) of de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit voor Gegevensbescherming.

 

Mocht u - ondanks al onze inspanningen - vaststellen dat uw gegevens niet correct of onvolledig zijn, dan kan u vragen om deze recht te zetten, te verbeteren of te updaten.

In sommige gevallen biedt de wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te schrappen of te vragen om een beperkte verwerking ervan.

 

U kan uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er zal u gevraagd worden om uw identiteit te bewijzen. ABAM BVT zal de vragen behandelen binnen de in de GDPR-verordening voorziene termijnen.

 

Déclaration sur la vie privée ABAM-BVT – mai 2018

 

Notre association est sensible à la protection de vos données à caractère personnel. Dans cette optique, ABAM BVT s’engage à les protéger et à les traiter avec une attention particulière, en toute transparence et dans le strict respect de la législation en la matière.

L’objectif de cette déclaration est d’informer de manière complète sur le sujet en expliquant notamment comment ABAM BVT collecte, utilise et conserve les données à caractère personnel.

 

 1. Public cible

 

Cette déclaration concerne principalement le traitement des données à caractère personnel de collaborateurs travaillant au sein d’entreprises membres d’ABAM BVT, les personnes avec lesquelles ABAM BVT et ses collaborateurs entrent en contact dans le cadre de ses services, missions et activités, les personnes ayant manifesté un intérêt pour nos services ainsi que les fournisseurs.

 

 1. Responsable des traitements

 

La Royale Association Belge des Assureurs Maritimes asbl, en bref ABAM BVT, Sint Maartenstraat 2 - B-2000 Antwerpen - tel/fax +32 (0)3 225 54 95 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - RPR 0423.435.286 est responsable des traitements qu’elle effectue pour son compte.

 

 1. Données traitées

 

Une donnée à caractère personnel concerne toute information à propos d’une personne physique identifiée ou identifiable. Il s’agit par exemple du nom d’une personne, d’une photo, d’un numéro de téléphone, d’une adresse mail,…

Le traitement de données à caractère personnel couvre entre autres tous les aspects (automatisés et non automatisés) liés à la collecte, l’enregistrement, la modification, la consultation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, l’utilisation, la communication, l’effacement ou la destruction,… de données à caractère personnel.

 

Les données traitées sont les données à caractère personnel qui permettent de vous identifier soit  directement (p.ex. nom, prénom), soit indirectement (p.ex numéro de téléphone).

 

Dans le cadre de sa mission, ABAM BVT est amené à collecter différentes données à caractère personnel suivant le contexte, la nature, la finalité du service ou du projet concerné.

 

ABAM BVT traite les données à caractère personnel pour diverses finalités. ABAM BVT veille à ne traiter que les données pertinentes pour la poursuite de la finalité de chaque traitement.

A titre d’exemple, ABAM BVT traite des données à caractère personnel :

 • pour des raisons qui relèvent de l’intérêt légitime, afin de pouvoir garantir le meilleur fonctionnement et service.
 • parce qu’elle a obtenu votre consentement. dans le cadre de l’exécution d’un contrat.
 • pour respecter des obligations légales ou administratives auxquelles elle est soumise.

 

 1. Nature des données à caractère personnel traitées au sein d‘ABAM BVT

 

ABAM BVT traite des coordonnées comme le nom, le prénom, le titre, la langue maternelle, l’adresse email, le téléphone, la fonction professionnelle,...

 

Par exemple :

 • si vous êtes un employé travaillant au sein d'une entreprise membre d'ABAM BVT (ou filiale d’une entreprise membre d'ABAM BVT).
 • si vous êtes une personne avec qui ABAM BVT et ses collaborateurs entrent en contact dans le cadre de sa mission et de ses activités.
 • si vous vous inscrivez à une newsletter ou à l'un de nos événements.
 • si vous êtes employé d'une organisation ou d'une entreprise ayant une relation contractuelle avec ABAM BVT (fournisseur, sous-traitant, ...), nous utiliserons vos données dans le cadre de l'exécution de cette relation contractuelle.
 • informations sur votre participation à des événements ABAM BVT.

 

 1. Transfert des données

 

Afin de protéger vos données, les personnes autorisées à y accéder sont déterminées avec précision en tenant compte de leurs tâches ou activités au sein de notre union professionnelle.

Vos coordonnées ne seront jamais transmises à des tiers sans votre consentement.

Dans certains cas, ABAM BVT peut transférer vos données personnelles à des tiers, par exemple aux autorités ou organismes compétents déterminés par la loi dans le cadre d’obligations légales ou réglementaires (p.ex

publication aux annexes du Moniteur belge des nominations d’administrateurs).

 

 1. Durée de conservation des données

 

ABAM BVT traite vos données personnelles pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au respect des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Après la réalisation de cette finalité, ces données sont supprimées. Cela implique que les données traitées sont conservées pendant toute la durée de la relation professionnelle, mission ou mandat auprès d’ABAM BVT, prolongée de tout autre délai de conservation qui serait imposé par la législation ou la réglementation applicable.

 

 1. Protection des données

 

L’accès à vos données à caractère personnel n’est autorisé qu’aux seules personnes pour lesquelles ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches au sein de l’union professionnelle. Ces personnes sont tenues à une obligation stricte de confidentialité et doivent respecter toutes les prescriptions techniques et organisationnelles prévues pour assurer la sécurité des données. ABAM BVT a mis en place des moyens techniques pour garantir la sécurité et l’intégrité de son infrastructure (au sens large) afin e.a. de garantir la protection de vos données à caractère personnel.

 

 1. Droits

 

Vous avez un droit d’accès aux données qui vous concernent et vous pouvez toujours les consulter. Vous pouvez ainsi demander :

 • si nous traitons ou non des données à caractère personnel vous concernant,
 • dans quels buts nous les traitons,
 • quelles catégories de données sont traitées,
 • leur durée de conservation,
 • des informations quant aux droits que vous pouvez exercer (rectification, effacement, …) ou de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de Protection des Données,

 

Si vous constatez que, malgré tous nos efforts, vos données sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez demander de les rectifier, corriger ou actualiser.

Dans certains cas, la législation vous permet de faire supprimer vos données à caractère personnel ou encore demander la limitation de leur traitement.

Vous pouvez exercer vos droits en prenant contact via l’adresse Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Il vous sera demandé de prouver votre identité. ABAM BVT traitera les demandes dans les délais prévus par le règlement RGPD.